منابع پيشنهادي جهت درس حسابداري

 

الف حسابداري مالي :

1-     استانداردهاي حسابداري ايران ، نشريه 160 سازمان حسابرسي

2-     پرسش های چهارگزینه ای استانداردهاي حسابداري ، جمشيد اسكندري ، انتشارات كيومرث

3-     حسابداري مالي ، يداله تاري وردي ، انتشارات ترمه

۴-   حسابداری مالی جلد اول و دوم ( نوروش.کرمی و ...)

۵-        پرسش و پاسخهاي كميته فني همراه بخشنامه ها و مصوبات

ب حسابداري صنعتي :

1- آموزش حسابداري صنعتي ، انتشارات كانون فرهنگي آموزش ، رضا درگاهي

2- حسابداري صنعتي ،جلد اول ، سازمان حسابرسي،   نشريه 158، عزيز عالي ور

3-حسابداري صنعتي  ،  جلد دوم ،  نشريه 177،  عزيز عالي ور

۴- حسابداری صنعتی جلد اول الی سوم ( جمشید اسکندری )

 

 منابع پيشنهادي جهت درس قانون مالياتها

 

1- مجموعه قوانين  مالياتهاي مستقيم ، غلامحسین دواني ، انتشارات كيومرث

2-   آيين نامه طرز تحرير و نگهداري دفاتر قانوني  ( موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتها )

3- احكام مالياتي قانون برنامه  چهارم و .... توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

4-  قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور

5-     حسابداري مالياتي ، مسعود حنيفه و شهناز محمودي ، انتشارات كيومرث

6-     پرسش و پاسخ هاي مالياتي  ،سايت جامعه حسابداران رسمي ايران www.iacpa. ir

7-     راهنماي حسابداري ماليات بر ارزش افزوده ، موسسه دايارايان ، انتشارات كيومرث

 

 

منابع پيشنهادي جهت درس حسابرسي

 

 1-     استانداردهاي حسابرسي ، سازمان حسابرسي ( تاكيد بر بخش 70 )

2-     راهنماي جامع حسابرسي عملياتي ، نشريه شماره 149 سازمان حسابرسي

3-     حسابرسي كامپيوتري ،  نشريه هاي   شماره 148و130 و 152  سازمان حسابرسي

4-     آيين رفتار حرفه اي – جامعه حسابداران رسمي ايران

5-     مجموعه پرسشهاي چهارگزينه اي حسابرسي CPA ، اماني و فاضلي ، انتشارات كيومرث

6-   پرسش و پاسخ فني كميته فني – دستورالعمل هاي گزارشگري و بخشنامه هاي صادره توسط كميته فني
سازمان حسابرسي -  سايت سازمان حسابرسي

  • موارد 2 و 3  فوق الذكر به طور خلاصه در آثار اينجانب به شرح زير ارائه گرديده است :

-         كتاب نكات و مفاهيم اساسي حسابرسي ، انتشارات منتشران و پرستو

-         مقاله حسابرسي عملكرد و عملياتي ، نشريه تدبير شماره 165

  

منابع پيشنهادي جهت درس ساير قوانين

 

 

1- مجموعه قوانين تجاري ، غلامحسین دواني ، انتشارات كيومرث

2 –  مجموعه قوانين مقررات ديوان محاسبات و قانون محاسبات عمومي ، غلامحسین دواني ، انتشارات كيومرث

۳-قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مرتبط بر اساس آزمونهای سنوات قبل 

 

 

 

 منابع  تكميلي

 

سوالات سنوات گذشته آزمون حسابدار رسمي ( انتشارات کیومرث )

+ نوشته شده توسط افشین نخبه فلاح در پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۱/۲۴ و ساعت |